تور اسپانیا

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت توضیحات
**** 4,990,000 تومان + 1,290 یورو 4,990,000 تومان + 1,990یورو 4,590,000 تومان + 990یورو 4,590,000 تومان + 790یورو کودک زیر ۲ سال 690,000 تومان می باشد.
تاریخ : ۱۶ آبان ماه الی ۲۳ آبان.
**** 4,990,000 تومان + 1,290یورو 4,990,000 تومان + 1,990یورو 4,590,000 تومان + 990یورو 4,590,000 تومان + 790یورو کودک زیر ۲ سال 690,000 تومان می باشد.
تاریخ : ۱۴ آذر ماه الی ۲۱ ٖآذر.