تور بلغارستان (وارنا)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک 6 تا 12 سالهکودک 2 تا 6 سالهتوضیحات
Atlas Hotel All Inclusive 11.945.000 تومان 16.195.000 تومان 7.695.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Smartline Arena Mar 12.345.000 تومان 14.495.000 تومان 7.895.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Hotel Admiral 12.495.000 تومان 16.995.000 تومان 7.945.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Hotel Lilia 12.745.000 تومان 16.995.000 تومان 8.095.000 تومان 4.445.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Astera Hotel & Spa 14.195.000 تومان 19.495.000 تومان 8.845.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Azalia Hotel Balneo 14.495.000 تومان 21.345.000 تومان 8.945.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Kaliakra Palace Hotel 14.745.000 تومان 19.895.000 تومان 9.095.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Astera Hotel & Spa 14.745.000 تومان 20.045.000 تومان 9.095.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Astor Garden Hotel 15.945.000 تومان 21.345.000 تومان 9.695.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Melia Grand Hermitage 16.445.000 تومان 22.445.000 تومان 9.945.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Melia Grand Hermitage 20.445.000 تومان 26.395.000 تومان 11.945.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Melia Grand Hermitage 23.745.000 تومان NA 11.945.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Palma Hotel 7.845.000 تومان 10.245.000 تومان 5.645.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Hotel Perla 8.395.000 تومان 9.995.000 تومان 5.895.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Bonita Hotel 8.445.000 تومان 10.445.000 تومان 5.995.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Hotel Perla 9.845.000 تومان 11.445.000 تومان 6.645.000 تومان 4.045.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Bonita Hotel 10.295.000 تومان 12.295.000 تومان 6.895.000 تومان 4.245.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Hotel Centeral 10.345.000 تومان 12.995.000 تومان 6.895.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Hotel Lilia 10.495.000 تومان 14.745.000 تومان 6.995.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Palm Beach Hotel 11.245.000 تومان 13.345.000 تومان 7.345.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.
Royal – All Inclusive 11.845.000 تومان 15.545.000 تومان 7.645.000 تومان 3.345.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال مبلغ 500.000 تومان می باشد.