تور پاریس (پائیز)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهقیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال)قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)توضیحات
hotel 4 990 یورو + 4.990.000 تومان 1690 یورو + 4.990.000 تومان 890 یورو + 4.690.000 تومان 490 یورو + 4.690.000 تومان تاریخ : 5 مهر ماه الی 12 مهر.
تاریخ :12 مهر ماه الی 19 مهر.
پرواز ایران ایر
hotel 4 990 یورو + 4.990.000 تومان 1.490 یورو + 4.990.000 تومان 690 یورو + 4.590.000 تومان 490 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 19 مهر ماه الی 26 مهر.
تاریخ : 26 مهر ماه الی 3 آبان.
پرواز ایران ایر
hotel 5 1.090 یورو + 4.990.000 تومان 1.690 یورو + 4.990.000 تومان 890 یورو + 4.590.000 تومان 590 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
تاریخ : 2 آبان ماه الی ۹ آبان.
پرواز ترکیش ایر
hotel 4 990 یورو + 4.990.000 تومان 1.490 یورو + 4.990.000 تومان 690 یورو + 4.590.000 تومان 490 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 3 آبان ماه الی 10 آبان.
پرواز ایران ایر
hotel 5 1.090 یورو + 4.990.000 تومان 1.690 یورو + 4.990.000 تومان 890 یورو + 4.590.000 تومان 590 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
تاریخ : 9 آبان ماه الی 16 آبان.
پرواز ترکیش ایر
hotel 4 990 یورو + 4.990.000 تومان 1.490 یورو + 4.990.000 تومان 690 یورو + 4.590.000 تومان 490 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 10 آبان ماه الی 17 آبان.
پرواز ایران ایر
hotel 5 1.090 یورو + 4.990.000 تومان 1.690 یورو + 4.990.000 تومان 890 یورو + 4.590.000 تومان 590 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
تاریخ : 16 آبان ماه الی 23 آبان.
پرواز ترکیش ایر
hotel 4 990 یورو + 4.990.000 تومان 1.490 یورو + 4.990.000 تومان 690 یورو + 4.590.000 تومان 490 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 17 آبان ماه الی 24 آبان.
پرواز ایران ایر
hotel 5 1.090 یورو + 4.990.000 تومان 1.690 یورو + 4.990.000 تومان 890 یورو + 4.590.000 تومان 590 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
تاریخ : 23 آبان ماه الی 30 آبان.
پرواز ترکیش ایر
hotel 4 990 یورو + 4.990.000 تومان 1.490 یورو + 4.990.000 تومان 690 یورو + 4.590.000 تومان 490 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 24 آبان ماه الی 1 آذر.
پرواز ایران ایر
hotel 5 1.090 یورو + 4.990.000 تومان 1.690 یورو + 4.990.000 تومان 890 یورو + 4.590.000 تومان 590 یورو + 4.590.000 تومان کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
تاریخ : 30 آبان ماه الی 7 آذر.
پرواز ترکیش ایر
hotel 4 990 یورو + 4.990.000 تومان 1.690 یورو + 4.990.000 تومان 890 یورو + 4.690.000 تومان 490 یورو + 4.690.000 تومان تاریخ : 1 آذر ماه الی 8 آذر.
پرواز ایران ایر