تور پاریس

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت توضیحات
3.990.000 تومان + 1.790 یورو 3.990.000 تومان + 2.190یورو 3.590.00 تومان + 1.090یورو 3.590.00 تومان + 690یورو ---
Novotel La Defense 3.990.000 تومان + 1.190 یورو 3.990.000 تومان + 1.790یورو 3.590.000 تومان + 990یورو 3.590.000 تومان + 690یورو ---