صدور گواهینامه بین المللی

صدور گواهینامه بین المللی:  به موجب اين گواهي بين المللي كه مدت اعتبار آن يكسال مي باشد مي توان به صورت موقت در برخی کشورها، به رانندگي پرداخت. بديهي است دارنده مجوز رانندگي بين المللي نمي تواند…