کشور عمان

 

 


پاسپورت با اعتبار ۶ ماه .

ویزا فرودگاهی